Trong lời tựa cuốn sách “Hồ Chí Minh: Những bài viết và nói chọn lọc” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Mátxcơva, năm 1959, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm đặc biệt quan trọng: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”1. Luận điểm này không phải đến năm 1959 mới được hình thành trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà hình thành từ rất sớm, khi Người nắm được “ngọn đuốc lý luận Mác – Lênin và kinh nghiệm cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”2. Nội dung luận điểm đã khẳng định rõ ràng: Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất đúng - con đường cách mạng vô sản - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.