Con có thể tập thể hình 1, 2 tháng cho cơ mình to ra rồi ngừng tập thì có ảnh hưởng tới sức khỏe không?