(Dân trí) - Nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong giáo dục, dự thảo đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020 đề ra 11 giải pháp quan trọng, trong đó có giải pháp thực hiện chế độ hợp đồng thay cho biên chế đối với giáo viên.