(Soha.vn) - Hội đồng nhân dân cấp huyện chỉ là một cấp trung gian, khi bỏ sẽ tránh bộ máy cồng kềnh, thời gian hội họp, tốn kém chi phí…?