"Phở 4: Vì sao tui ế? (15 lý do FA) - Phở Bà Tưng" nhanh chóng tạo được tiếng vang với gần 130.000 lượt xem trong vòng 1 ngày. "Phở 4: Vì sao tui ế? (15 lý do FA) - Phở Bà Tưng" nhanh chóng tạo được tiếng vang với gần 130.000 lượt xem trong vòng 1 ngày.