GiadinhNet - Khi bom đạn đã lùi dần vào quá khứ, lại ở vào tuổi hưu, nhưng những người lính ấy vẫn đau đáu ngày đêm với công cuộc tìm hài cốt đồng đội.