Bác sĩ Hương thừa nhận trong trường hợp này khuyết điểm của bác sĩ là mổ xong bác sĩ phải thông báo ngay trường hợp này không phải là chửa ngoài dạ con để bệnh nhân biết và phối hợp...