Phòng bệnh là sân, người nhà bệnh nhân kiêm... y tá, đó là những chuyện lạ ở viện K- cơ sở II, Tam Hiệp,Tựu Liệt, Hà Nội.