NDĐT- Hoạt động chuyển đổi rừng sang trồng cây cao-su diễn ra rộng khắp ở nhiều địa phương trong gần sáu năm qua. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những bất cập, bởi thực tế, nhiều diện tích rừng chuyển đổi không thực sự là rừng nghèo kiệt.