(HNMO)- Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 5 doanh nghiệp thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm nhiệm công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, bao gồm: Công ty Thủy lợi sông Tích, Công ty Thủy lợi sông Nhuệ, Công ty Thủy lợi sông Đáy, Công ty Thủy lợi Mê Linh và Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.