PN - Hai anh em mỗi người sở trường khác nhau. Anh - nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu hài, em - một ca sĩ (CS) hải ngoại vừa trở về biểu diễn tại quê nhà.