Ngày 25/6/2010, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3367/QĐ-BCT về việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.