(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Quyên (email: quyennt1502@gmail.com) muốn biết chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức-Hành chính thuộc Trung tâm quản lý bến xe có khác chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức-Hành chính thuộc các doanh nghiệp khác không?