Theo kết quả khảo sát về xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, mỗi năm TPHCM phải đào tạo và đào tạo lại hơn 50.000 cán bộ, công chức mới có thể đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ đặt ra. Giải pháp nào để thực hiện được mục tiêu trên khi thực tế nguồn lực quan trọng này hiện chỉ đáp ứng được hơn 60%?