"Chai chân" là do hiện tượng tăng sinh của lớp biểu bì da, đặc biệt là lớp sừng thượng bì, mà nguyên nhân sâu xa có thể do bị chấn thương...