TP - Ở Hà Nội từ những năm đầu 1990 rộ lên các tổ chức được phép hoạt động mang tên trung tâm, CLB, bộ môn, chương trình, như Khí công Bùi Long Thành, Tâm năng Nguyễn Văn Chiều, Tâm thể Hai Hương, Nhân điện Lương Minh Đáng, năng lượng sinh học (NLSH) Nguyễn Đình Phư, Tĩnh khí công Hoàng Vũ Thăng, Cảm xạ học Dư Quang Châu,v.v.