Sau 8 năm thực hiện, đến nay đã có 59.594 xe quá tuổi sử dụng bị loại bỏ...