Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại các Công văn số 380 và 271/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế-Kỹ Thuật Cần Thơ tại thành phố Cần Thơ.