Tăng năng suất lao động (NSLĐ) là một yếu tố quan trọng để giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, cả ở cấp độ đơn vị, doanh nghiệp lẫn cấp độ quốc gia. Năng suất được tăng cao không chỉ giải quyết được vấn đề lợi nhuận, sự tồn tại của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mà còn nâng cao được thu nhập của người lao động, hiệu quả làm việc, phát huy khả năng sáng tạo của họ.