(VOV) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tương xứng với vai trò, vị trí, chức năng của mỗi ngành, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.