Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, ở một nước nông nghiệp lạc hậu, hơn 90% là nông dân, giai cấp công nhân mới hình thành, chưa thật sự là đội ngũ công nhân công nghiệp lớn, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành công lớn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Bằng những bước đi và phương pháp sáng tạo, Người đã quan tâm đến việc huấn luyện cán bộ, lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, như Người đã báo cáo với Quốc tế Cộng sản “Có thể nói rằng, nó là quả trứng mà từ đó nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản). Nếu như ở các nước châu Âu, Đảng Cộng sản là sản phẩm của chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân thì ở Việt Nam, “chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.