QĐND - Thi hào Nguyễn Du viết trong “Truyện Kiều”: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Có Tài mà không có Đức, là người vô dụng/Có Đức mà không có Tài, thì làm việc gì cũng khó”. Tư tưởng lớn của hai bậc Danh nhân văn hóa, dù ở hai thời đại khác nhau, nhưng có cốt lõi tương đồng. Cái Tâm - tức cái Đức là gốc của con người chân chính, lương thiện, nhưng cái Tài cũng là một phẩm chất quan trọng để tạo nên nhân phẩm! Người vừa có Đức, vừa có Tài, mới thật đáng quý trọng. Để được như vậy, không phải dễ!