ND - Năm 2009, đầu tư phát triển đóng góp khoảng 15% GDP ở Thanh Hóa. Phối hợp đồng bộ nhằm khai thác triệt để nguồn thu từ lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản không chỉ là biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra động lực phát triển.