NDĐT - Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông ngày 15-11 cho biết, UBND tỉnh vừa họp và có kết luận chính thức về việc giải thể Công ty Thương mại và Du lịch Đác Nông. Hiện nay, công ty đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.