(VOV) -Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua với 90,96% tán thành.