Trong xu thế phát triển của đất nước, không chỉ kinh tế được chú trọng mà văn hóa xã hội cũng có nhiều biến chuyển theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Trước thực tế này, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo: “Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-4, nhằm xây dựng và định hướng những chính sách văn hóa mới phát triển nhanh, bền vững.