Ngày 5-11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam.