Nếu được sử dụng đúng cách, tin nhắn có thể trở thành một công cụ hiệu quả íup phụ nữ chinh phục một anh chàng mới quen hoặc tăng “gia vị” cho mối quan hệ hiện tại.