Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU đào tạo cán bộ nguồn Tổ chức của Đảng bộ Thành phố, giai đoạn 2012-2015. Mục đích tổ chức lớp học nhằm đào tạo cán bộ nguồn, bổ sung cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô.