Trước khi biết chế tác đồng để làm cồng chiêng, những dân tộc Tây Nguyên đã có một bộ công cụ khác cũng phát ra những âm thanh như cồng chiêng - Đó là chiêng tre.