(NDHMoney) Mới đây, thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kí quyết định phê duyệt " Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020".