QĐND - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Chiến lược có mục tiêu chung là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Để đạt được mục tiêu chung này, chiến lược đã đề ra 3 mục tiêu cụ thể với nhiều chỉ tiêu bao quát vấn đề của gia đình và xã hội. Chiến lược cũng đề ra 10 nhóm giải pháp, trong đó có những giải pháp mới, thiết thực. Hy vọng cùng với 7 đề án được thực hiện trong khuôn khổ của Chiến lược sẽ là liệu pháp “gạn đục khơi trong” giúp giải quyết những vấn đề của gia đình, làm cho gia đình Việt Nam thêm tiến bộ, hạnh phúc.