Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 với nhiều nội dung đổi mới và mang tính đột phá.