(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ Thanh Hóa đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thời kỳ đổi mới.