VH- Tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp về nội dung Xây dựng Chiến lược phát triển Gia đình VN giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 với sự tham gia của các thành viên Ban Biên tập, Ban Soạn thảo Xây dựng Chiến lược và đại diện một số Bộ, ngành liên quan.