– Công tác dân số (DS) và sức khỏe sinh sản (SSKSS) là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản (giai đoạn 2001-2010), Việt Nam cơ bản đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên một số vấn đề DS-SKSS hiện vẫn đang là thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước.