Kỳ 2: Còn người còn chốt, bị thương không rời trận địa