ND - Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã kết luận: