Nơi nào cũng có khó khăn riêng nhưng cán bộ Công đoàn đã có nhiều cách khắc phục khó khăn, hoạt động phù hợp tình hình doanh nghiệp