(Zing) - Tại cơ sở Đà Nẵng, Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 240 chỉ tiêu bậc đại học, 300 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Trường tuyển khối C và D1.