(NDHMoney) Năm 2013, Học viện bưu chính viễn thông dự kiến tuyển sinh 4.940 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu đào tạo sau đại học là 390, đại học và cao đẳng chính quy là 4.550.