TPO - Năm 2010, Trường Đại học (ĐH) Công Nghiệp TPHCM có 4.000 chỉ tiêu dự kiến vào ĐH và 4.500 chỉ tiêu vào cao đẳng. Trong khi đó, ĐH Dân lập Hải Phòng dự kiến tuyển 2.250 chỉ tiêu.