Khi vào viện phải nộp tạm ứng 10 triệu đồng, trong đó 6 triệu chi phí đẻ và người nhà cũng được vào phòng đẻ cùng sản phụ.