QNP - Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29-6-2011 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.