(AloBacsi) - Cháu vô kinh từ nhỏ, đang điều trị để có kinh đều. Vừa rồi làm xét nghiệm máu lắng, chỉ số máu lắng rất cao.