(AloBacsi) - BS chỉ định cho em làm xét nghiệm máu tổng quát. Tất cả BS bảo tốt, nhưng chỉ số CA125 của em là 51,35IU/mL.