Kỳ này, ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, trả lời về các khoản bảo hiểm được giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế.