GiadinhNet - Chỉ có thể là yêu” nói về cuộc sống của các sinh viên xa nhà lên thành phố học tập.