(HNMO) - Nhà hát Chèo Hà Nội đang tiến hành dựng lại vở chèo cổ "Tống Trân - Cúc Hoa" và cho ra mắt khán giả vào ngày 12 và 13/5. Đây là vở diễn nằm trong dự án bảo tồn, giữ gìn nguyên bản những vở chèo cổ, bên cạnh việc làm mới chèo bằng yếu tố hiện đại của Nhà hát chèo Hà Nội. Trước đó, Nhà hát đã dựng lại một số vở như "Quan âm Thị Kính", "Trương Viên", "Lưu Bình Dương Lễ"…