TTO - * Tôi là cán bộ phụ trách BHXH tại công ty, đơn vị quản lý trực tiếp của công ty tôi là BHXH huyện Lương Sơn. Tôi làm chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cho người lao động đầy đủ chứng từ như trong Luật BHXH quy định (danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản (mẫu số C69a-HD).